Praktisk info

Betalingsbetingelser

Efter modtagelse af bestilling, fremsendes bekræftelse af aftalen pr. e-mail. I bekræftelsen skal du gå direkte til betaling via knappen.

 

Bekræftelsen har et ordrenummer, som fremkommer øverst i højre hjørne og bedes benyttet ved al henvendelse.

 

Senest 8 dage fra reservationsdato indbetales 25% i depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest 40 dage før den aftalte ankomstdato. Ved reservationer i uge 29 betales hele beløbet ved reservationen.

 

Ved bestilling mindre end 40 dage før ankomst skal hele beløbet betales ved reservationen.

 

Indbetales hele beløbet ikke senest som angivet ovenfor, er Ballen Badehotel berettiget til at annullere bestillingen uden at advisere herom.

Afbestillingsbetingelser

Afbestillings-
betingelser

Ballen Badehotel vil gerne præcisere, at vi grundet Covid-19 pandemien har været nødt til at skærpe vores betalings- og afbestillingsbetingelser for sæson 2022. Dette set i forhold til vores erfaring med mange annulleringer i sæson 2021.

 

Ved afbestilling, uanset hvornår, foretages der ikke tilbagebetaling af depositum. Ved afbestilling af reservation mere end 40 dage før ankomstdato:

 

 • Hvis hele beløbet er indbetalt mere end 40 dage før ankomstdato refunderes 75%
 • Hvis der kun er indbetalt depositum på 25% mere end 40 dage før ankomstdato refunderes intet
 • Ved afbestilling af reservation mindre end 40 dage før ankomstdato tilbagebetales intet

Ved grupper på 10 personer og herover:

 

Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomstdato:

 

 • Hvis hele beløbet er indbetalt mere end 60 dage før ankomstdato refunderes 75%
 • Hvis der kun er indbetalt depositum på 25% mere end 60 dage før ankomstdato refunderes intet
 • Ved afbestilling mellem 60-40 dage før ankomstdato tilbagebetales 50%
 • Ved afbestilling mindre end 40 dage før ankomstdato tilbagebetales intet

Ved afbestilling forstås: annullering, reduktion i antal personer/værelser, afkortning af ophold, omplacering og lign. ændringer i forhold til den oprindelige bestilling. Afbestilling skal altid foretages pr. mail til info@ballenbadehotel.dk

 

Ved påbud om lukning i forbindelse med Covid-19 annulleres opholdet mod tilbagebetaling af det fulde beløb. Ved restriktioner som følge af Covid-19, hvor Ballen Badehotel vurderer, at det af driftsmæssige årsager er nødvendigt at indskrænke driften eller lukke hotellet, kan opholdet annulleres mod tilbagebetaling.

 

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14 dages fortrydelsesret ved handel via internettet. Dette gælder ikke for indkvartering og transport jfr. forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17 stk. 2.

 

Ballen Badehotels aflysning af aftalen. Aftalen kan aflyses pga. force majeure (katastrofe, strejke, brand/ vandskade, indstilling af færger, optøjer, krigshandlinger, sundhedsepidemier eller lignende) i hvilke tilfælde Ballen Badehotel er berettiget til annullering af aftalen uden godtgørelse.

Generelle betingelser

Formålet med denne side er at give dig adgang til informationer, der giver dig mulighed for at planlægge, bestille og gennemføre en tur til Samsø. Vi forsøger at sikre, at alle informationer er så korrekte og præcise som muligt, men ethvert ansvar for tab eller skade, der måtte opstå som følge af brugen af informationer fraskrives.

1. Dette website og hele dens indhold er leveret uden nogen form for garanti. Dette gælder ligeledes indhold fra indholdsleverandører og samarbejdspartnere der forefindes på hjemmesiden.
2. Erhvert link til trediemands-hjemmeside er uden ansvar for os, ligeledes er indholdet og pålideligheden af siderne der linkes til.
3. Vi har gjort vort yderste for at sikre, at informationerne på hjemmesiden er så akkurate og præcise som muligt.
Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade og følgevirkninger ved brugen af informationerne.
4. Hvis der opstår problemer med beløbets størrelse ved betaling på hjemmesiden, og et forkert beløb bliver trukket fra din konto, er det os der sørger for dit tilgodehavende og efterfølgende behandling.
5. Evt. spørgsmål om produkter både før og efter køb bør rettes til Ballen Badehotel

Payment Terms

Upon receipt of the order, confirmation of the agreement will be sent per. email. In the confirmation, go directly to payment via the button.

 

The confirmation has an order number that appears in the top right corner and is used for all inquiries.

 

A deposit of 25% is payable at the latest 8 days after booking.

 

The full amount must be paid no later than 40 days before the agreed arrival date.

 

If the entire amount is not paid at the latest as stated above, Ballen Badehotel is entitled to cancel the order without advising.

Cancellation

 • By cancellation at any time deposit is not refunded.
 • Less than 40 days before arrival date, nothing is refunded.

For groups of 10 people and over:

 • More 40 days before arrival 75% will be refunded.
 • Less than 40 days before arrival date, nothing is refunded.
 • Cancellation means: cancellation, reduction in number of persons / rooms, shortening of stay, relocation and the like. Changes in relation to the original order
 • Cancellation must always be made per. mail to info@ballenbadehotel.dk. According to the e-commerce Act, there is usually a 14-day cancellation right for trading via the Internet. This does not apply to accommodation and transportation cf. section 9 (1) of the Consumer Agreement Act. 2 and § 17 paragraphs. 2.
 • The agreement can be canceled due to force majeure (disaster, strike, fire / water damage, ferries, riots, war actions, etc.) in which cases Ballen Badehotel is entitled to cancel the agreement without compensation.

General Conditions

The purpose of this page is to give you access to information that allows you to plan, book and implement a trip to the island. We try to ensure all information is as accurate and precise as possible, but any liability for loss or damage arising from the use of information LAWFULLY EXCLUDED.

1. This website and its entire contents are provided without warranty of any kind.
This also applies to content from providers and partners are available on the website.
2. Any links to third-party site is not responsible for us, also is the content  and reliability of the pages linked to.
3. We have done our utmost to ensure that the information on the website is as accurate and precise as possible.
We disclaim liability for any loss, damage and impacts from the use of information.
4. If problems arise with the amount of payment on the website, and an incorrect amount will be deducted from your account,
it is us who will ensure your claim and subsequent treatment.
5. Questions about products before and after the purchase should be directed to Ballen Badehotel